Informatie over Stichting Kerala overeenkomstig de voorwaarden van het Centraal Bureau Fondsenwerving(CBF)


Naam: Stichting Kerala
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 807702985
Post-/bezoekadres: Bloemenkamp 17, 6652 DJ te Druten
Emailadres: tsijbers@planet.nl
Telefoonnummer: 0487-513670

Doelstelling: Stichting Kerala biedt rechtstreeks hulp aan mensen en organisaties in India die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Daaronder vallen ook activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden of ondersteunend kunnen zijn, bijvoorbeeld hulp aan ouderorganisaties.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan: zie de nieuwsbrief.

Bestuurssamenstelling: T. Sijbers, voorzitter
M. van Beurden, bestuurslid
J. van Krieken, bestuurslid
Beloningsbeleid: de bestuurdleden ontvangen geen beloning. Er worden geen vacatiegelden en/of onkostenvergoedingen genoten.
Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden: zie tabblad Gerealiseerde projecten en Nieuwsbrief
Financiële verantwoording: zie tabblad financiële verantwoording


Overige gegevens:

Bankrelatie: Rabobank NL35 RABO 01127.92.480
Kamer van Koophandel voor Rivierenland te Tiel, inschrijfnummer 11044770.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 807702985.

De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling met ingang van 1 januari 2008 (voorheen erkend als een instelling in de zin van artikel 24 lid 4 Successiewet 1956).