Zoals eerder gemeld zijn de contacten aanwezig sinds 1987. Medewerkers van een van de eerste Indiase lokale organisaties kwamen met subsidiegelden van de Bisschop Bekkers Stichting voor een stage van drie maanden bij de toenmalige organisatie Boldershof in Druten terecht. Door werkervaring en persoonsgerichte training werd kennis overgedragen. Na deze stage deden zij nog regelmatig een beroep op mensen met wie zij hun relaties hadden opgebouwd. Deze persoonlijke band leidde ertoe dat de hulpvragen een dermate omvang kregen, dat de noodzaak tot het oprichten van een stichting ontstond.

Op 3 maart 1999 is de stichting opgericht middels een notariële akte.
In artikel 2 van de akte staat dat de stichting ten doel heeft:
1.
"Het bieden van hulp aan Indiase stichtingen die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Kerala en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."
2.
"De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden ondermeer voor het bieden van zorg door middel van het aanbieden van dagactiviteiten, huisvesting, training en scholing aan mensen met een verstandelijke handicap."